پایه های اصلی مذاکرات تجاری (بخش دوم)

زمان:

64 دقیقه

291