نجات اقتصاد در اولویت دادن به صنعت است یا تجارت؟

زمان:

49 دقیقه

239