فنون مذاکره در تجارت (بخش اول)

زمان:

54 دقیقه

412