سیگنال واقعی و غیر واقعی و نحوه مذاکره درست

زمان:

۴۵ دقیقه

522