مذاکره از طریق پیام رسان ها (بخش اول)

زمان:

75 دقیقه

312